• raziskave vodnih virov za zajem podzemne vode, za vplive izgradnje objektov na podzemne vode
 • projketiranje raziskovalnih vrtin, črpalnih vrtin, vodnjakov
 • Strokovne podlage za pridobitev Vodnih dovoljenj:
  za oskrbo s pitno vodo
  za oskrbo v tehnološke in kmetijske namene
  za pridobivanje toplote (vgradnja toplotnih črpalk)
  za namakanje kmetijskih površin
  za pridobitev dovoljenja za raziskavo pozemne vod
 
 • projektantski, tehnični, geološki in hidrogeološki nadzor nad izvedbo vrtin, vodnjakov ter piezometrov za pitno ter tehnološko vodo
 • raziskave za določitev lokacije za izdelavo vrtine za izkoriščanje podzemne vode
 • priprave strokovnih podlag za zaščito vodnih virov - določitev vodovarstvenih območij
 • raziskave lokacij predvidenih ali obstoječih deponij
 • strokovne ocene vplivov objektov ali dejavnosti na podzemlje in s tem na podzemne vode
 • priprava strokovne dokumentacije za pridobitev za koncesije za zajem podzemen vode
 • izdelujemo programe monitoringov onesnaženosti podzemnih voda
 • izvajamo monitoringe podzemnih voda
 • izdelava okoljskih poročil ter analiz tveganja za ogroženost podzemne vode pred onesnaženjem
 • izdelava poročil o zalogah ter kvaliteti vode
 • osnovno hidrogeološko kartiranje  - določitev kamnin, izdelava geološke karte in popis izvirov
 • izvedba črpalnih in nalivalnih poskusov v vrtinah
 • izvedba step testov v vrtinah za določitev izdatnost
 • Izvedba sledilnih poskusov  - ugotavljanje smeri toka podzemne vode
 • Svetovanje s področja podzemnih voda